top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen:

 • Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische aanmelding.

 • De begeleiding is gericht op de hulpvraag zoals geuit door de cliënt. De cliënt is op de hoogte gesteld van de werkwijze en het plan van aanpak (rekening houdende dat het plan van aanpak een inschatting is).

 • Beëindiging van de begeleiding kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

 • Beëindiging van de begeleiding kan te allen tijde eenzijdig door de cliënt plaatsvinden.

 • Bij verhindering dient een sessie tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd anders zal deze helaas alsnog in rekening worden gebracht. Melden via de voicemail/whatsapp is voldoende.

 • Met de aanmelding verklaart de cliënt akkoord te gaan met het feit dat hij/zij op de hoogte is dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een begeleiding geheel voor eigen risico is.
   

In het geval cliënt minderjarig is:
 

 • In het geval dat de cliënt onder de 16 jaar is, zijn (beide) gezaghebbende ouder(s) verplicht schriftelijk toestemming te geven voor de begeleiding. Dit geldt ook in het geval van scheiding.

 • Door het tekenen van de hulpverleningsovereenkomst geven ouder(s) toestemming aan de systemisch jeugd- en gezinsbegeleider om overleg te plegen met andere hulpverleners in het kader van intervisie en supervisie.

Tarief:

 • De actuele tarieven staan vermeld op de website www.jeb.nl en zijn opgenomen in de hulpverleningsovereenkomst.

 • Alle bedragen zijn, indien van toepassing, inclusief 21% BTW.

 • Telefonisch overleg (circa 15 per sessie) en email contact zijn inbegrepen bij een sessie. Wanneer er meer tijd nodig is, zal er een afspraak worden gemaakt.

 • De sessies worden tegen het einde van de maand in rekening gebracht via een digitale factuur. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

 • Bij een betalingsachterstand is JEB gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Dossier:

 • De systemisch jeugd- en gezinsbegeleider is gehouden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht en zal niet zonder voorafgaande toestemming van de cliënt of ouder(s) vertrouwelijke informatie doorgeven aan derden (ook geen email-adres, telefoonnummer).

 • De systemisch jeugd- en gezinsbegeleider is verplicht een dossier bij houden en zal dit dossier behandelen overeenkomstig de in Europa geldende privacy wetgeving.

Overige:

 • De systemisch jeugd- en gezinsbegeleider is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en bij de geschillenregeling Klachtenportaal Zorg.

 • Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u zelf en hoop dit in een gesprek met u te kunnen oplossen. Komen we er niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachten functionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klacht recht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). U kunt hiervoor contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg.

bottom of page