top of page

Privacyverklaring

Eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. In de hele Europese Unie (EU) geldt nu dezelfde privacywetgeving en zijn er aanpassingen gedaan door alle instanties die met persoonsgegevens werken. Vandaar ook dit privacy document voor JEB.

 

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als systemisch jeugd- en gezinsbegeleider van u of uw kind, persoonsgegevens registreer en daartoe een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over u en/of uw kind, gebaseerd op de informatie uit de gevoerde gesprekken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die in het kader van de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld de school van uw kind.

 

Als systemisch jeugd- en gezinsbegeleider van u of uw kind heb ik als enige toegang tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.

  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid mocht dit noodzakelijk zijn.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres.

  • De datum van de consulten.

  • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding of een opvoedopstelling.

  • De kosten van het consult.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliënten dossier blijven zoals de wet vereist 15 jaar bewaard.

 

Oktober 2021, namens JEB; Kelly Rozeman

bottom of page